Regulamin SU

Regulamin SU

      REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
     Szkoły Podstawowej w Rakowcu

I. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

1.Reprezentowanie wszystkich uczniów szkoły.

2.Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

3.Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego
funkcjonowania całej społeczności szkolnej.

4.Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.

5.Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki,
tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i
kolegom.

II. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie
Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

1.Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią,
celem i stawianymi wymaganiami.

2.Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i
promowania oraz nagradzania uczniów.

3.Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

4.Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, który
będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu
problemów.

5.Prawo do redagowania gazetki szkolnej i zamieszczania informacji na stronie internetowej szkoły.

III. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.

2.Organizowanie wypoczynku i rozrywki.

3.Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor
szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.

4.Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i
szkoły.

5.Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar
obowiązujących w szkole.

IV. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a
uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.

2.W skład Rad Klasowych Samorządów Uczniowskich wchodzą:

•przewodniczący
•zastępca
•skarbnik

3.Wybór Rady Klasowej dokonywany jest w klasach w głosowaniu tajnym
w terminie do 20 września.

4.W skład Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą członkowie:

•Rady Samorządów Klasowych

5.W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

•przewodniczący
•zastępca
•skarbnik
•sekretarz / kronikarz

6.Zarząd SU wybierany jest przez przedstawicieli uczniów klas I-VI w głosowaniu tajnym.

7.Nad przebiegiem prac Samorządu czuwa opiekun SU.

8.W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora szkoły, Opiekuna
Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Zarządu SU, lub jego członków.

9.Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od 1 września do 31
sierpnia następnego roku.

10.Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący
rok pracy.

11.Regulamin SU dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

12.Zarząd SU omawia problemy nurtujące młodzież na spotkaniu z
Dyrektorem SP w zależności od potrzeb.

13.Spotkania SU odbywają się raz w miesiącu, w razie potrzeby częściej.

VII.OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do obowiązków Opiekuna SU należy:

1.Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających
udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.

2.Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu.

3.Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących
spraw uczniowskich.

4.Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie
mu pomocy w jego działalności.

5.Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z
działalności SU.

6.Kadencja Opiekuna trwa dwa lata.

7.Wyboru Opiekuna dokonuje społeczność uczniowska.

VIII.ORDYNACJA WYBORCZA

1.Wybory do Zarządu SU są tajne i odbywają się w ostatnim tygodniu września.

2.W wyborach biorą udział trójki klas IV-VI. .

3.Kandydat do Zarządu SU powinien:
•być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym,
•umieć współpracować w grupie,
•umieć podejmować decyzje, negocjacje,
•chętnie działać na rzecz uczniów,
•posiadać ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania,
•nie mieć problemów w nauce.

4.Kandydatami na Opiekuna SU są wszyscy nauczyciele uczący w klasach I –
VI Szkoły Podstawowej

5.Każdy uczeń klas IV-VI ma prawo do oddania jednego głosu na Opiekuna SU.

 

6.W skład Rady SU wchodzi sześć osób, które uzyskały największą
liczbę głosów. Funkcje w Zarządzie przydziela się wg liczby uzyskanych
głosów (przewodniczący, zastępca, skarbnik, sekretarz i dwóch członków).

7.Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który uzyskał największą liczbą głosów spośród wszystkich kandydatów.

8.Wyboru szefów i członków poszczególnych sekcji dokonuje się na
zebraniu SU.

 

 

Regulamin opracowała:  Anna Detmer – opiekun SU