REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 2015/2016

 

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu

na rok szkolny 2015/2016

 

Podstawa prawna:

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 7)

 §1

 1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
 2. a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
 3. b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeśli warunki organizacyjne na to pozwalają.
 4. W roku szkolnym 2015/16 do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci 7-letnie (rocznik 2008) urodzone w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2008 r. oraz dzieci 6-letnie (rocznik 2009).

§2

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, którego granice są określone w Uchwale Nr XVII/108/04 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 września 2004 r.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
 4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się biorąc pod uwagę następujące punktowane kryteria:
 5. a) kandydat mieszka na terenie gminy Kwidzyn,
 6. b) niepełnosprawność kandydata lub kogoś z członków najbliższej rodziny,
 7. c) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie lub w rodzinie zastępczej,
 8. d) wielodzietność rodziny lub brak zatrudnienia dla przynajmniej jednego z rodziców,
 9. e) dodatkową opiekę nad kandydatem sprawuje rodzina zamieszkała w obwodzie szkoły lub szkołę ukończyli członkowie najbliższej rodziny.
 10. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje kolejność zgłoszenia.
 11. Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

§3

 1. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala Dyrektor Szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.
 2. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie:

– dyrektor szkoły,

– pedagog szkolny,

– wychowawcy tworzonych klas I.

 1. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości zapisuje się jednakową liczbę uczniów o specjalnych potrzebach stwierdzonych na podstawie opinii lub orzeczenia poradni pedagogiczno – psychologicznej lub innych przedstawionych przez rodziców dokumentów.
 2. Ostatecznego przydziału dokonuje Dyrektor Szkoły.

§4

1.Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice (prawni opiekunowie).

2.Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

a)pobraniu ze strony internetowej lub sekretariatu szkoły wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej,

b)wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu przez rodzica (pranego opiekuna) dziecka wniosku
w sekretariacie szkoły.

§5

1.W przypadku uzasadnionych ważnymi przyczynami, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna), rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może zostać odroczone  zgodnie                 z obowiązującymi przepisami.

2.Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

3.W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§6

1.Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń w szkole oraz przedszkolu w Rakowcu.

2.Informacji o zasadach naboru można uzyskać w sekretariacie szkoły – tel. 55 2751627.

§7

 1. Listy uczniów z przydziałem do poszczególnych klas wywieszane są do publicznej wiadomości dnia 02 czerwca br. – na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń w szkole.
 2. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania na piśmie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia list.
 3. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

§8

1.W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

2.Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci, które nie zostały przyjęte mogą: wnioskować do Dyrektora Szkoły o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły           w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych, wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania           uzasadnienia.